HAMMER CASTER 广泛通过先进技术生产的高精度脚轮 将垂直方向的重力转换为水平方向,将顺畅的移动化作连续动作......
人们都知道,在古代人们的生活中,作为物品的搬运手段曾使用"阿修罗" "滚子". 这种"滚子"的原理为现代物流文化快速变革,发展的基础做出了重大贡献. 不用说,物品的"搬运"或"移动"在我们日常生活和商务领域中都是必不可少的工作.但是,应该搬运的场所,重力及大小等千差万别. HAMMER CASTER 以这些要件的多样性为基础,完善了多大三千种的丰富产品群,将迅速且灵活的应对各种要求视为社会使命.

产品展示

 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
420G 420M 920M 440G 550P 420S 400S 420YS 540S 540H 500BPS 560S
1 13 15 17 47 23 33 19 49 53 61 55
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
420R 420MR 920M 440R 550R 420SR 400SR 420SR 540SR 540HR 500BPR 560SR
3 13 187 17 47 29 33 21 49 53 61 55
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
420E 220S 320S 420J 540S 540H 500HPS
5 71 177 43 189 191 63
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
420ER 220S 320SR 420JR 540SR 540HR 540HPR
9 197 181 45 189 191 63
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
320E 300S 520S
169 185 59
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
320ER 300SR 520SR
173 185 59
 hammer脚轮 hammer脚轮
220G 520M
65 57
 hammer脚轮
220E
67
 hammer脚轮
220E
193
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
420A 420EA 420EU 420MA 920MA 505SA 420SA 540SA 540HA
73 75 111 83 85 253 87 91 93
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
320A 320EA 420EX 420MK 920MA 320SA 515SA
199 201 201 103 209 205 255
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
920EA 420EN 705A 505SK 420SK 515SK
79 119 241 257 107 259
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
921EA 920MK 320SK
81 219 215
 hammer脚轮 hammer脚轮
920EK 920MK
99 219
 hammer脚轮
705K
243
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
700P 405P 420Y 450P 451P 420B 155 420K 145B
237 129 139 133 137 123 139 125 141
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
700A 405A 450A 451A 145K
237 129 133 137 141
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
700B 405B 450B 451K 145LB
239 131 135 137 143
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
700K 405K 450K 145LK
239 131 135 143
静音 减震
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
420BBS 420BBE 400POS 420BBS 940BBE 940BEA 940M 940MA
147 145 151 149 157 161 163 167
 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮 hammer脚轮
420BSA 420BEA 940BBE 940BEA 940M 940MA
155 153 225 229 231 235
 hammer脚轮
320BBE
221
 hammer脚轮
320BEA
223