GD-...F 标准底板型

GD-60-F-NYN

GDN-...F 新款底板型

GDN-60-F-NYN1

GDR-...F 棘轮底板型

GDR-60-F-NYN1
底板型参数表
GD…-F GDN…-F GDR…-F 单轮种类 轮径 轮宽 负载Kg 安装
高度
偏心 底板尺寸 孔距 孔径
GD-40-F-NYN GDN-40-F-NYN 尼龙 42 20 60 71 30 55x55 42x42 6.5
GD-40-F-MCN GDN-40-F-MCN MC尼龙
GD-60-F-NYN GDN-60-F-NYN GDR-60-F-NYN 尼龙 50 25 280 82 36 73x73 58x58 7
GD-60-F-MCN GDN-60-F-MCN GDR-60-F-MCN MC尼龙
GD-60-F-HUP GDN-60-F-HUP GDR-60-F-HUP 聚氨酯
GD-80-F-NYN GDN-80-F-NYN GDR-80-F-NYN 尼龙 63 28 550 103 46 90x90 70x70 9
GD-80-F-MCN GDN-80-F-MCN GDR-80-F-MCN MC尼龙
GD-80-F-HUP GDN-80-F-HUP GDR-80-F-HUP 聚氨酯
GD-100-F-NYN GDN-100-F-NYN 尼龙 75 30 800 120 53 95x95 70x70 11
GD-100-F-MCN GDN-100-F-MCN MC尼龙
GD-100-F-HUP GDN-100-F-HUP 聚氨酯
GD-120-F-NYN 尼龙 75 30 1000 120 52 95x95 70x70 11
GD-120-F-MCN MC尼龙
GD-150-F-MCN MC尼龙 90 55 1500 132 69 100x100 70x70 13
GD-150-F-MCD MC尼龙

GD-...S标准丝杆型

GD-40-S-NYN

GDN-...S 新款丝杆型

GDN-60-S-NYN1

GDR-...S 棘轮丝杆型

GDR-80-S-NYN1
丝杆型参数表
GD...-S GDN...-S GDR...-S 单轮种类 轮径 轮宽 负载Kg 安装
高度
偏心 丝杆规格 牙长
GD-40-S-NYN GDN-40-S-NYN 尼龙 42 20 60 71 30 M8x1.25 10
GD-40-S-MCN GDN-40-S-MCN MC尼龙
GD-60-S-NYN GDN-60-S-NYN GDR-60-S-NYN 尼龙 50 25 280 82 36 M12x1.75 18
GD-60-S-MCN GDN-60-S-MCN GDR-60-S-MCN MC尼龙
GD-60-S-HUP GDN-60-S-HUP GDR-60-S-HUP 聚氨酯
GD-80-S-NYN GDN-80-S-NYN GDR-80-S-NYN 尼龙 63 28 550 103 46 M12x1.75 16
GD-80-S-MCN GDN-80-S-MCN GDR-80-S-MCN MC尼龙
GD-80-S-HUP GDN-80-S-HUP GDR-80-S-HUP 聚氨酯
GD-100-S-NYN GDN-100-S-NYN 尼龙 75 30 800 120 53 M16x2.0 24
GD-100-S-MCN GDN-100-S-MCN MC尼龙
GD-100-S-HUP 聚氨酯
GD-120-S-NYN 尼龙 75 30 1,000 120 52 M16x2.0 24
GD-120-S-MCN MC尼龙
GD GDN GDR 美式底板*1 欧式底板*2 孔径*3 丝杆*4 喷漆支架 静电底座 聚酯底座
GD-40 GDN-40 FBL CEN CUR
GD-60 GDN-60 GDR-60 PUS PEU P8.5 PM16 FBL CEN CUR
GD-80 GDN-80 GDR-80 PM16 FBL CEN CUR
GD-100 GDN-100 PUS PEU FBL CEN CUR
GD-120 PUS PEU
GD-150 FBL
描述 美式底板*1 欧式底板*2 孔径*3 M16丝杆*4 喷漆支架 静电底座 聚酯底座
编号 -PUS -PEU -P8.5 -PM16 -FBL -CEN -CUR
适配规格 底板60/80/100 底板60 丝杆60/80 40/60/80/100/150 40/60/80/100